Parlamentarni izbori 2020

Jučer su se u Hrvatskoj održali parlamentarni izbori, a rezultati Državnog izbornog povjerenstva od ponoći donose pobjedu HDZ -a i Andreja Plenkovića sa 66 glasova što im omogućava brzo i lako sastavljanje nove vlade.

„Naša pobjeda ne samo da je velik korak nego i obvezuje. Izazovi pred nama su, uz dosadašnji težak put – još zahtjevniji, poručio je Andrej Plenković u obraćanju okupljenima u stožeru HDZ-a. „

Plenković je najavio da bi do 15. kolovoza mogli imati sastavljenu vladu, a jesen koja je pred svima nama puna je izazova.

Izbori će biti zapamćeni i po izuzetno slaboj izlizanosti od samo 46 %.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Uvjeti:

 • Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika
 • Od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • Od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.
 • Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla

Trajanje mjere

Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Visina subvencije

Do 2.000,00 kuna po radniku

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca.

 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

Radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno).

 • VISINA POTPORE
 •  
 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.
 • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
 • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
 • Pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena.
 • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.
 • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
 • NAPOMENA: Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se u prilogu

1. Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Osim osnovnog kriterija poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Pad prometa dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Zavodu na propisani način.

2. Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

 • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

3. Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

 • Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad.
 • Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora
 • Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 • Dostaviti tjedne rasporede radnog vremena za svakog pojedinog radnika i Evidenciju o radnom vremenu sukladno navedenom pod Obveze poslodavca.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za skraćivanje radnog vremena može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su po zakonu ovlaštene zastupati društvo;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Dokumentacija se predaje on line na stranici

https://mjera-orm.hzz.hr/skracivanje-radnog-vremena/

U novom broju Diplomacy & commerce, prestižnog magazina, digitalno izdanje IN FOCUS ITALY

Intervju s Veleposlanikom Republike Italije, Nj. E. Pierfrancesco Sacco o turbulentnom razdoblju  tijekom pandemije, o talijanskim tvrtkama u Hrvatskoj, o turizmu i nizu drugih tema te intervju s Generalnom tajnicom talijansko hrvatske gospodarske komore, Andreom Perkov o realnom stanju u poslovanju i prognozama među poduzetnicima tijekom i post Covid 19, pokretanju ekonomskih aktivnosti između dvije zemlje, posljedicama potresa u Zagrebu te zašto poduzetnici biraju Talijansko hrvatsku gospodarsku komoru.

Priopćenje za javnost Assocamerestero

Posao talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu (CCIE) je u riziku te se ovim putem apelira na Vladu za hitnom podrškom u uredbi o ponovnom pokretanju Italije.

Dopisom premijeru traži se povećan pristup sredstvima raspoloživim za izvoz. Preko 300 inicijativa koje provodi CCIE i najmanje 350 zakazanih za srpanj za podršku malim i srednjim poduzećima u periodu post-Covid-19.

10. lipnja 2020. – U fazi ponovnog pokretanja zemlje, talijanski komorni sustav u inozemstvu daje svoj dio u službi tvrtki i talijanske proizvodnje za ponovno pokretanje Made in Italy u svijetu i za jačanje djelovanja Pakta za izvoz koji je postavila vlada. Izvoz čini gotovo trećinu vrijednosti BDP-a, ali najnovije procjene predviđaju smanjenje od 14% u 2020. godini. Vitalnost procesa internacionalizacije izravno je povezana sa sposobnošću talijanskih MSP-a da održavaju konkurentnost u inozemstvu u scenariju nakon Covid-a -19.

U tom kontekstu, Assocamerestero ističe- u pismu upućenom predsjedniku Vijeća u ime svih CCIE – potrebu da se u ekonomskim mjerama o kojima se raspravlja u Domu zastupnika (zakon o dekretu “Ponovo pokretanje Italije”) posveti konkretna pažnja za doprinos ove  izvanredne  mreže od  81 CCIE, koje djeluje u 58 zemalja u korist gotovo 70 tisuća tvrtki izvoznika, u uskoj vezi s talijanskim komornim sustavom, kako je i određeno u višekratnim sastancima gdje je ova točka bila dio dnevnog reda te ju je odobrio Parlament.

Na vrhu liste usluga koje pružaju CCIE su poslovne istraživačke usluge za pozicioniranje na inozemnom tržištu (35% pruženih usluga), zatim mrežne aktivnosti (25%) i organizacija misija stranih kupaca u Italiji (20 %). Aktivnosti na tržištima gdje djeluju  CCIE omogućuju da se smanjeni doprinos države umnoži više od pet puta, ali globalna kriza uzrokovana Covid-19 rizicima narušava njegovu učinkovitost, upravo kad postoji još veća potreba za potpunijim i snažnijim aktivnostima.

Mnoge inicijative pokrenute su tijekom izvanrednog zdravstvenog stanja. Uz potporu diplomatske mreže organizirane su nabave neophodnog zdravstvenog materijala za zemlju, provedeno je više od 300 akcija informiranja, osposobljavanja i pomoći za tvrtke, uglavnom uz upotrebu digitalne mreže. A najmanje još 350 predviđeno je u srpnju.

“Mi doprinosimo onima koji svakodnevno rade s inozemstvom u službi Italije. Čvrsto smo se pridržavali Pakta o izvozu, sa preko 300 tisuća poslovnih kontakata koji se razvijaju svake godine i preko 20 tisuća tvrtki, talijanskih i stranih, povezanih s mrežom. CCIE se uvijek u velikoj mjeri samofinanciraju, ali globalna kriza uzrokovana Covid-19 dovela je u pitanje brojne već planirane inicijative, ozbiljno ugrožavajući aktivnost komorskog sustava. U ovoj je fazi stoga, hitnije nego ikad, potrebno jamčiti učinkovitost i cjelovit rad mreže, što je vrijedno za poduzeća i za državu u cjelini “- rekao je Gian Domenico Auricchio, predsjednik Assocamerestero.

Assocamerestero je udruženje 81 talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu (CCIE) i Unioncamere. CCIE su privatna, strana i tržišna udruženja sastavljena od talijanskih i stranih poduzetnika i profesionalaca, priznata od strane talijanske vlade i ukorijenjena u zemljama s najvećim talijanskim prisustvom na svijetu. Kroz 160 ureda raspoređenih na 58 tržišta, mreža stranih komora provodi strateške akcije kako bi podržala internacionalizaciju tvrtki, promociju Made in Italy i jačanje talijanske poslovne zajednice u svijetu.

Apel predsjednika Assocamerestero, Gian Domenico Auricchia premijeru Italije prof. Giuseppe Conteu, možete pročitati na poveznici.

Sretan Dan Republike Italije

Talijansko hrvatska gospodarska komora čestita Dan republike Italije!

S ponosom Vam prenosimo dio  intervjua Veleposlanika Republike Italije u Zagrebu, Nj.E. Pierfrancesca Sacco, a cijeli video možete pogledati na poveznici:

Prije 74 godine rođen je novi protagonist međunarodne zajednice.

Republika je rođena proizašla iz više milenijske povijesne i kulturne tradicije koja je nastala, u otporom nacifašizmu, iz ruševina razornog svjetskog rata, pod znakom demokracije, rada, slobode i jednakosti.

Okolnosti bliskih datuma, simboličnim za zemljopisnu bliskost i prijateljstvo naša dva naroda, prije tri dana Hrvatska je proslavila Dan državnosti koji obilježava prvi saziv Sabora.

Ovdje u Hrvatskoj ovaj 2. lipnja posebno je značajno slaviti zajedno, Talijani i Hrvati, jer građani jedne od zemalja osnivača Europske unije, Italije, i građani njezine najmlađe države članice, Hrvatske, koja će uskoro zaključiti svoje prvo predsjedanje u Europskoj uniji.

Italija i Hrvatska marljivo su radile na postizanju povijesnog rezultata otvaranja pristupnih pregovora s Europskom unijom s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, do samita EU-zapadni Balkan koji je promoviralo hrvatsko predsjedništvo 6. svibnja, što je ponovno potvrdilo perspektivu Europske zemlje u regiji.

Tijekom cijelog perioda teške borbe protiv Covida19  do danas su Italija i Hrvatska pokazale da se poznaju i žele razumjeti jedna drugu o politikama potrebnim za borbu protiv pandemije i prevazilaženje njezinog vrlo ozbiljnog društveno-ekonomskog utjecaja, u znaku nove solidarnost Europske unije i njezinih država članica.

Živjela Italija, živjela Hrvatska!

Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je 28.05. donio Odluku o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

Odlukom određene su države članice Europske unije (Češka Republike, Mađarska, Republika Austrija, Republika Estonija, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Poljska, Republika Slovenija, Savezna Republika Njemačka i Slovačka Republika), čiji državljani zbog zadovoljavajuće epidemiološke situacije, neće morati prilikom ulaska u RH posebno dokazivati razlog svog ulaska (poslovni, gospodarski, turistički itd.), već će moći ulaziti pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu, i uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prilikom ulaska u RH državljana tih država članica, evidentirat će se njihov ulazak uz prikupljanje dodatnih podataka (mjesto odredišta, broj mobitela i e-mail adresa), radi eventualne potrebe kontaktiranja iz epidemioloških razloga.

Za sve ostale zemlje EU vrijedi i dalje odluka kojom moraju dokazati svrhu dolaska u Hrvatsku (poziv na sastanak, vlasništvo nekretnine ili plovila, sahrana i sl.)

Kako bi smanjili  gužve na graničnim prijelazima i skratili vrijeme čekanja za prelazak državne granice koje će biti produženo u odnosu na graničnu kontrolu proteklih godina zbog prikupljanja dodatnih podataka, preporučamo stranim građanima koji namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj da unaprijed dostave svoje podatke putem web stranice entercroatia.mup.hr 

Talijanske gospodarske komore u inozemstvu u fazi ponovnog pokretanja ekonomije za podršku Made in Italy. Intervencija Državnog tajnika (Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje) na sastanku Komora zone Europa.

Dijeljenje iskustava u Europi i planiranje zajedničkih aktivnosti, iznad svega talijanska mreža komora područja Europe (30 CCIE), 27. svibnja održala je virtualni sastanak uz prisustvo državnog tajnika za vanjske poslove i međunarodnu suradnju, senator Ricardo Merlo.

“S obzirom na oživljavanje gospodarstva, doprinos svih mreža koje naša država ima na raspolaganju mora se poboljšati. U tom je kontekstu mreža CCIE – koju također znam izravno kroz svoju poduzetničku matricu – u mogućnosti dati konkretnu podršku talijanskim tvrtkama i talijansko-stranim kompanijama koje žele poslovati s Italijom “, izjavio je senator Ricardo Merlo – državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje.

“Sve je više potrebno povećati znanje o izuzetno vrijednom radu koje CCIE provode radi razvoja i u tom smislu – kao što sam to već činio u prošlosti – dajem punu podršku”, nastavio je tajnik, pozivajući se i na nedavne sastanke koje je imao s ministrom Di Maioom i državnim tajnikom Di Stefanom, koji izravno koordinira aspekte promocije Made in Italy, o konkretnom doprinosu kojeg ostvaruje komorski sustav u inozemstvu.“

[…] Međutim, u ovom scenariju nisu samo pojedini građani pretrpjeli posljedice krize, već i talijanske tvrtke u inozemstvu, koje su pogođene utjecajem Covid-19. Prema ovoj situaciji, prema Merlou, talijanske gospodarske komore morat će uložiti dodatne napore kako bi mogle pomoći lokalnim tvrtkama da se oporave od krize.

Nakon različitih sastanaka, kao i videokonferencije održane jučer s 30 talijanskih gospodarskih komora u Europi i predsjednikom Gian Domenicom Auricchio iz Assocamerestero-a, državni tajnik je naglasio važnost i potencijal CCIE-a, posebno u kriznom razdoblju poput ovog, u kojem “Italija mora pokušati proizvoditi i izvoziti” i “istrijebiti birokraciju”, riješiti ekonomske probleme.

“Potječem iz obitelji poduzetnika i zato razumijem i cijenim talijansko poduzetništvo jer Talijani, za razliku od drugih, imaju socijalnu viziju pored svoje ekonomske vizije”, objasnio je.

HRVATSKA NA PARLAMENTARNE IZBORE IDE 5. SRPNJA

Sabor je raspušten u ponedjeljak 18. svibnja, a Hrvatska će na parlamentarne izbore 5. srpnja.

Predsjednik Republike donio je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor za 5. srpnja 2020. godine.

Prema Odluci o raspisivanju izbora, tako će Hrvatska na birališta u nedjelju 5. srpnja 2020. godine. Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu, 4. srpnja, i u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine.

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor stupa na snagu 2. lipnja 2020. godine. Državno izborno povjerenstvo (DIP) još ne želi davati službene informacije o provedbi parlamentarnih izbora. Neslužbeno se doznaje da se članovi DIP-a konzultiraju s predstavnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o tome kako poduzeti mjere zaštite od korona virusa za sudionike, birače i osobe koji će izbore provoditi.

Assocamerestero – sastanak talijanskih gospodarskih komora svijeta

11. svibnja 2020. mreža talijanskih komora u inozemstvu “sastaje se” kako bi podijelila strategije i zajednički razvoj projekata u korist talijanskih MSP-a na stranim tržištima.

Pod koordinacijom  predstavnika generalnih tajnika, Giacomo Marabiso – Talijanske gospodarske komore u Singapuru i Assocamerestero, 79 generalnih tajnika Talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu (57 država svijeta) sastali su se jučer poslijepodne putem platforme ZOOM kako bi razgovarali o situaciji tijekom i nakon epidemije Covid -19 u svakoj zemlji te su raspravljali i razvijali konkretne projekte u korist nastavka internacionalizacije talijanskih MSP-a na različitim stranim tržištima i promocije proizvoda Made in Italy u svijetu.

Važna prilika za suočavanje sa trenutnim i osjetljivim kriznim trenutkom i identificiranje novih načina podrške poslovanju kroz razvoj IT.

Popuštanje mjera COVID -19, otvaraju se granice

Konferencija za novinare civilne zaštite, 9. svibnja 2020 .: 

+15 pozitivnih u 24 sata;

ukupno pozitivnih 2176;

44218 testiranih, od čega 4,92% pozitivnih osoba;

+1 je umrla osoba u 24 sata, ukupno je umrlo 87;

 13 osoba na respiratoru;

 181 na bolničkom liječenju;

 16749 u samoizolaciji;

1726. ozdravili.

Na Braču se uvodi mjera zabrane napuštanja prebivališta u trajanju od 14 dana.

Popuštanje mjera na granicama:

Hrvatski državljani koji borave u Hrvatskoj ili inozemstvu mogu napustiti zemlju ako imaju valjani razlog, poštujući sve sigurnosne mjere.

Strani državljani također će moći ući u Hrvatsku ako imaju valjan razlog (na primjer, posao).To se posebno odnosi na građane zemalja EU.

Ukidaju se mjere samoizolacije pri ulasku u Hrvatske.

Trgovački centri ponovno se otvaraju, poštujući sigurnosne mjere.