Koronavirus – nove važne informacije!

Postupanje s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području zahvaćenom epidemijom COVID-19, bolesti koju izaziva novi koronavirus (SARX-CoV-2): zdravstveni nadzor nad osobama bez simptoma/znakova bolesti i postupak s osobom koja pokazuje simptome/znakove bolesti i njezinim kontaktima  

Osobe koje dolaze iz zemalja i područja u kojima postoji rizik od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2), podvrgavaju se zdravstvenom nadzoru u svrhu pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja. Zdravstveni nadzor je, dakle, mjera koja se primjenjuje na zdrave ljude koji su bili izloženi riziku zaražavanja. Trenutno epidemijom zahvaćenim područjem smatra se kontinentalna Kina, Južna Koreja  te pokrajine Lombardia i Veneto u Italiji. Informacije o zahvaćenim područjima će se redovito ažurirati. 

Zdravstveni nadzor nad zdravim osobama koje ulaze u Hrvatsku, koje nisu bile u kontaktu s osobom oboljelom od novog koronavirusa, a bile su unazad 14 dana u području zahvaćenom epidemijom novog  koronavirusa 

Ako službenik granične policije na temelju pregleda putovnice, dojave putničke agencije ili organizatora prijevoza dozna da u Hrvatsku ulazi putnik ili grupa putnika koji su unazad 14 dana boravili u području zahvaćenom epidemijom novog  koronavirusa (za sada se kontinentalna Kina, Južna Koreja te pokrajine Lombardia i Veneto u Italiji smatraju zahvaćenim područjem), obavijestit će o njihovu dolasku graničnog sanitarnog inspektora.

Postupak s hrvatskim građanima i strancima koje ulaze i ostaju u Hrvatskoj 

Granični sanitarni inspektor i/ili sanitarni inspektor Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata  će nakon nakon provedenog anketiranja putem upitnika, a time i potvrde da nisu bolesni i da nisu bili u kontaktu s oboljelim od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) izdati rješenje o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru. Granični inspektor i/ili sanitarni inspektor Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata će zatražiti od avioprijevoznika (ako putnik ulazi u Hrvatsku zrakoplovom), tražiti popis putnika koji su sjedili u istom redu, redu ispred i redu iza putnika koji dolazi iz Kine, a za ostala prijevozna sredstva putem vođe puta ili vozača prikupiti kontakt podatke od putnika koji sjede blizu putnika iz zahvaćenog područja. Granični sanitarni inspektor i/ili sanitarni inspektor Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata hrvatske građane i strance (zdrave putnike) koji će boraviti u Hrvatskoj uputit će s tim  rješenjem  epidemiološkoj  službi  prema  mjestu  boravka, a koju  treba i sam obavijestiti  (kopijom  rješenja  i  telefonom). U radno vrijeme se osobu upućuje izravno u nadležnu epidemiološku službu, a izvan radnog vremena kontaktira se nadležni epidemiolog u pripravnosti.

Nad tim osobama provodi se zdravstveni nadzor na način da se temeljem rješenja jave teritorijalno nadležnom epidemiologu i da tijekom 14-dnevnog razdoblja od napuštanja zahvaćenog područja svaki dan budu u telefonskom kontaktu s epidemiologom i izvještavaju dnevno o svom zdravstvenom stanju, uz samoizolaciju kod kuće. Ako se osoba ne javi sama epidemiologu, epidemiolog će kontaktirati osobu na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata.

Po isteku 14-dnevnog zdravstvenog nadzora (po izlasku iz zahvaćenog područja), teritorijalno nadležni epidemiolog će poslati izvještaj o provedenom nadzoru i ishodu nadzora Državnom inspektoratu na email helpdesk-zarazne_bolesti@dirh.hr  i HZJZ-u na epidemiologija@hzjz.hr i na email inspektora koji je izdao rješenje (e-mail je naveden u samom rješenju) .

 Ako osoba tijekom zdravstvenog nadzora razvije simptome respiratorne bolesti ili povišenu tjelesnu temperaturu, epidemiolog će postupiti u skladu sa sumnjom na COVID-19 bolest uzrokovanu koronavirusom, a kontakte staviti pod zdravstveni nadzor. 

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)