Objavljen je natječaj: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

“Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”,  koji je objavljen danas, a provodi se u okviru Operativnog programa ” Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama”.

Cilj poziva: poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelj: Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

 Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacija
 • Aktivnosti energetske obnove
 • odaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonimaPrihvatljive mjere:
  1. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
  2. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
  3. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
  4. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
  5. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
  6. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
  7. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
  8. Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
  9. Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
  10. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;
  11. Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
   • Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15),
   • Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);
  1. Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
   • Električne energije iz energije:

  –   sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

  –   vjetra,

  –   biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu

  –   geotermalne energije;

   • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

  –   toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,

  –   kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

  –   dizalicama topline minimalno energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2), GWP ≤ 2150,

  –   geotermalnim izmjenjivačima topline.

  Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

  Prihvatljive mjere:

  1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
  2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
  3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
  4. Zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom;
  5. Zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom;
  6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
  7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade;
  8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
  9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode.
  • Nastavno na provedbu podaktivnosti i mjera iz ove točke uputa prihvatljiva je i aktivnost demontaže i zbrinjavanja opreme.
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost.

  Ukupan iznos bespovratnih sredstava:     114.000.000,00 HRK

  Najniži iznos bespovratnih sredstava:       350.000,00 HRK

  Najviši iznos bespovratnih sredstava:       20.000.000,00 HRK

  Intenzitet potpore: 45%-85% prihvatljivih troškova, ovisno o veličini poduzeća i aktivnosti tj. mjeri

  Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenoga 2017.

  Krajnji rok prijave: 17. siječnja 2018.

  Detaljnije informacije možete naći na poveznici: www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *