Objavljen Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

hand_writingTemeljem izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona u Narodnim novinama 78/15 od 17. srpnja 2015.g. objavljen  je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi koji stupa na snagu sedmog dana od objave. Tekst Pravilnika možete pronaći ovdje.
Najvažnije iz sadržaja Pravilnika:

Obvezujuća mišljenja

Kao područja o kojima će se izdavati obvezujuća mišljenja određena su:
  • utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza,
  • primjena poreznih propisa u slučajevima investicijskih projekata koji se realiziraju u Republici Hrvatskoj, čija vrijednost prelazi 20.000.000,00 kuna,
  • utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit pri spajanju, podjeli, djelomičnoj podjeli, prijenosu imovine i zamjena dionica i udjela osim poreznih postupaka utvrđenih člancima 20.a do 20.r Zakona o porezu na dobit,
  • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit
  • područja primjene obvezujućih mišljenja mogu biti i porezni tretmani poslovnih aktivnosti koje zbog svojih osobitosti nisu usporedive niti uobičajene s poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na području Republike  Hrvatske.
Zahtjev može podnijeti porezni obveznik rezident ili nerezident odnosno njegov opunomoćenik ili porezni savjetnik, fizička ili pravna osoba koja još nije stekla status poreznog obveznika ili nije još izvršila registraciju obavljanja djelatnosti prema posebnim propisima odnosno njihov opunomoćenik ili porezni savjetnik. Za izdavanje obvezujućih mišljenja nadležna je Porezna uprava, Savjetodavno tijelo za obvezujuća mišljenja, koje se osniva po odluci Ravnateljice Porezne uprave. Podnositelj može podnijeti prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora sa Poreznom upravom na kojem se usmeno razjašnjavaju činjenice i okolnosti pitanja koje bi moglo biti predmetom obvezujućeg mišljenja. Zahtjev se podnosi putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.
Rok za izdavanje obvezujućeg mišljenja je 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. U propisanim slučajevima ovaj rok se može produljiti.
Troškovi su određeni u rasponu od 5.000,00 kuna do 30.000,00 kuna prema ekonomskoj snazi podnositelja zahtjeva.

Ispravak prijave

Za ispravak prijave podrobnije se razrađuju uvjeti, način i rokovi ispravka prijave na poziv Porezne uprave  koja može u slučajevima u kojima to ocijeni potrebnim do isteka roka zastare pozvati poreznog obveznika da izvrši ispravak prijave u ostavljenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana od zaprimljenog poziva.
Ako se porezni obveznik ne odazove pozivu, Porezna uprava će pokrenuti postupak poreznog nadzora radi detaljne provjere točnosti i vjerodostojnosti podataka i knjigovodstvene dokumentacije.

Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje

Subjekti podnošenja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza.
O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima obveznici su dužni do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina.
Obrazac OPZ-STAT-1 sastavni je dio Pravilnika te se propisuju rokovi podnošenja ovih obrazaca, a kao prvi datum podnošenja propisan je 20. veljače  2016. godine, kako bi se porezni obveznici – podnositelji obrasca stigli na vrijeme pripremiti.

Porezna nagodba

Propisuje se detaljnije sklapanje porezne nagodbe između poreznog tijela i poreznog obveznika za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora i to do  uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru. Novoutvrđene porezne obveze  utvrđene u postupku procjene prema čl. 82. st. 2. Općeg poreznog zakona mogu se smanjiti za ukupno 5%.
Obveze po osnovi utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora mogu se smanjiti od 10% do 100% ako se iznos plaća na dan sklapanja nagodbe, razmjerno iznosu uplaćenih novoutvrđenih poreznih obveza. Za plaćanje cijeloga iznos novoutvrđenih poreznih obveza ili ostatka iznosa u roku od 90 dana od dana sklapanja porezne nagodbe kamate se smanjuju za 50%.
Cilj  sklapanja porezne nagodbe je povećanje naplate novoutvrđenih obveza u poreznom nadzoru, skraćivanje trajanja poreznog postupka (nema prigovora, žalbi, tužbi), poticanje poreznih obveznika na dobrovoljno izvršenje poreznih obveza kroz stimulativne mjere koje se odnose na porezne obveze utvrđene procjenom porezne osnovice, smanjenje obračunane zatezne kamate ako porezni obveznik prihvaća obveze utvrđene u nadzoru i odrekne se prava na žalbu te plati novoutvrđenu obvezu u tijeku nadzora, a porezno tijelo se odriče  prekršajnog progona ako su sukladno odredbama Prekršajnog zakona ispunjeni uvjeti za primjenu načela oportuniteta i ako porezni obveznik plati novoutvrđene obveze u tijeku nadzora.