Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14. i 70/17.) i članka 29. Statuta Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj od 24. rujna 2015., Skupština Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj, održana 13. prosinca 2018. godine donijela je

STATUT
TALIJANSKO HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

I. OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno Zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja komore; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima komore, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; imenovanju i opozivu likvidatora Komore; prestanku postojanja Komore; o imovini, načinu stjecanja i upravljanja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Komore te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Komore i te drugim pitanjima od značaja za Talijansko hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: Komora).

II. NAZIV KOMORE, SJEDIŠTE I PEČAT

Čl. 2

Naziv Komore glasi: TALIJANSKO HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Skraćeni naziv Komore glasi: THGK
Naziv Komore na talijanskom jeziku glasi: CAMERA DI COMMERCIO ITALO CROATA
Skraćeni naziv Komore na talijanskom jeziku glasi: CCIC.

Čl. 3

Komora se konstituira u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, poštujući zakone, običaje i profesionalnu etiku Udruženja talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu “Assocamerestero”.

Čl. 4

Sjedište Komore se nalazi u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta Komore donosi Skupština.
Komora je dio Udruge talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu.
Komora ima zaštitni znak (logotip).
Logo Komore sastoji se od plavo-zelenog kvadrata unutar kojeg se nalazi još jedan bijeli kvadrat u kojem se nalazi crveni kvadrat nagnut pod kutom od 45 stupnjeva.
Komora ima i pečat.
Pečat ima kvadratni oblik, veličine 60×20, crne boje koji sadrži tekst: ”Camera di commercio Italo Croata, Zagabria i Talijansko hrvatska gospodarska komora, Zagreb”.
Pečat Komore čuva i može ga koristiti Predsjednik, Glavni tajnik i drugi članovi kada su ovlašteni od strane predsjednika.

Čl. 5

Rad Komore je javan. Javnost djelovanja Komore osigurava se:

– izvješćivanjem članova o radu Komore na sjednicama tijela Komore,
– javnošću sjednica tijela Komore, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Komore,
– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
– javnim priopćavanjem,
– organiziranjem posebnih događanja,
– na druge odgovarajuće načine.

Aktivnosti koje su rezervirane ili koje se smatraju povjerljivima od strane drugih tijela ili organizacija ne mogu se objaviti na način namijenjen drugim aktivnostima.

III: CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA, CILJANA SKUPINA I DJELATNOSTI KOMORE

Čl. 6

Cilj Komore je promicanje, poticanje i razvoj suradnje između Republike Italije i Republike Hrvatske na gospodarskom, ekonomskom i kulturnom području i planu, kao i unapređenje i razvijanje odnosa između talijanskih i hrvatskih poduzetnika te poticanje kontakata i suradnje s nadležnim državnim tijelima, županijama, gradovima i općinama u Hrvatskoj.

Područje djelovanja u skladu s ciljevima Komore.

Čl. 7

Područje djelovanja Komore sukladno cilju su:

– Gospodarstvo
– Međunarodna suradnja
– Održivi razvoj

Ciljana/e skupina/e s obzirom na članstvo i / ili korisnike prema kojima je Komora usmjerena.

Čl. 8

Ciljane skupine Komore s obzirom na članstvo i / ili korisnike prema kojima je Komora usmjerena su:
– akademska zajednica,
– nacionalne manjine,
– poslodavci,
– poslovne organizacije,
– regionalna ili lokalna samouprava,
– sindikati,
– tijela državne uprave,
– udruge i građanske inicijative.

Čl. 9

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Komore su:

– predlaganje programa i projekata u svrhu promicanja inicijativa koje mogu pridonijeti poboljšanju ekonomskih i kulturnih odnosa između dviju zemalja;
– razvijanje suradnje s institucionalnim sustavom i talijanskim i hrvatskim, s komorama unutar mreže talijanskih gospodarskih komora, udruge poslodavaca, s izvoznim konzorcijima kao i svim ostalim zainteresiranim subjektima, bilo pravnim i fizičkim, kroz provedbu zajedničkih projekata i inicijativa;
– opskrba, prijenos i istraživanje podataka i informacija koje mogu biti od interesa za međusobnu razmjenu različitih institucija;
– izrada analiza i tržišnih studija sukladno ciljevima Komore;
– pružanje podrške u komercijalnoj trgovini, pružanje pomoći u promjeni sjedišta tvrtke, pružanje informacija vezanih za transport, carinu, pravila i carinskih povlastica, običaja, trenutnih pravnih propisa, relevantnog prava, poreznih i građanskih propisa;
– proučavanje problema vezanih za uzajamnu razmjenu između dviju zemalja, brzinu i jednostavnost komuniciranja, radi formuliranja prijedloga za poboljšanje i, ako je potrebno, predstaljanja nadležnim tijelima dviju zemalja;
– izdavačka djelatnost iz područja svoje djelatnosti;
– provođenje i organiziranje poduzetničkih misija sukladno ciljevima Komore;
– organizacija kolektivnog sudjelovanja na sajmovima koje organizira Komora;
– pomoć u pružanju kontakata i aktivnosti s lokalnim institucijama i tijelima;
– promicanje trgovačkih društava kroz njihovo uključivanje u sektorske liste;
– pružanje i sakupljanje informacija o sajmovima u obje zemlje, podrška i organizacija uz prisutnosti unutar istih događaja;
– pružanje informacija o zemlji, kao referentna točka u Republici Hrvatskoj i Republici Italiji organiziranjem seminara, javnih tribina, okruglih stolova, grupnih i individualnih savjetovanja;
– povlašteno korištenje usluga i proizvoda te mogućnost promoviranja vlastitih proizvoda / usluga širom svijeta putem Assocamerestero mreže (Talijanske gospodarske komore u inozemstvu – Abroad Network – www.assocamerestero.it);
– sudjelovanje na lokalnim i međunarodnim projektima;
– organizacija i provedba obuke, konferencija, seminara, okruglih stolova i panela s ciljem promicanja gospodarskih i trgovinskih odnosa između dviju zemalja;
– aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću;
– stvaranje baza podataka o trgovačkim društvima i drugih baza podataka u sektoru interesa, u skladu s propisima o zaštiti privatnosti prema GDPR;
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama s područja Europske unije i zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije, a koje djeluju na području Republike Hrvatske;
– upoznavanje članova sa standardima, tehnologijom i razvojem svjetskog gospodarstva te njihovom pozicijom u konkurentnom okruženju te s tim u vezi pružanje pomoći u profesionalnom usavršavanju talijanskih i hrvatskih poduzetnika;
– informiranje talijanskih poduzetnika i potencijalnih ulagača o gospodarskim, zakonskim i društvenim aspektima hrvatskog ekonomskog i gospodarskog okruženja.

IV. ČLANSTVO U KOMORI I ČLANARINE

Čl. 10

Član Komore se postaje upisom u Registar članova koji vodi Glavni tajnik Komore.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Komori, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Komori.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članstvo u Komori može biti redovno ili počasno.

Redovitim članom smatra se član Komore koji svojim aktivnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Komore.

Počasnim članom može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Komore.

Upravno vijeće može imenovati počasne članove koji ne plaćaju članarinu. Počasni članovi se ne mogu birati u tijelima Komore i nemaju pravo glasa na Skupštini.

Čl. 11

Godišnje članarine redovnih članova se određuju iz godine u godinu odlukom Upravnog vijeća Komore.

Upravno vijeće Komore može odlučiti o uvjetima i rokovima plaćanja godišnjih članarina za pojedine kategorije članova Komore za svaku godinu rada Komore.

Članarine moraju biti plaćene u roku od 30 (trideset) dana od slanja poziva iz Tajništva Komore.

Članovi Komore dužni su redovito plaćati ukupan iznos godišnje članarine koju odredi Upravno vijeće do kraja veljače tekuće godine, odnosno unutar 30 dana od izdavanja poziva na uplatu. Za članove koji su se pridružili Komori nakon 1. lipnja tekuće godine, Vijeće može izračunati umanjenu članarinu za narednu godinu, na temelju razdoblja u kojem su se priključili prethodne godine.

V. ODGOVORNOST I OBVEZE KOMORE

Čl. 12

Komora u obavljanju svojih djelatnosti ima pravo istupati u svoje ime ili u ime i za ime svojih članova.

Čl. 13

Za svoje obveze Komora odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Komore i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Komore.
Nad Komorom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Čl. 14

Imovinu Komore čine:

– novčana sredstva koja je Komora stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
– novčana sredstva koja Komora stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Komore iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i / ili iz inozemnih izvora
– nekretnine i pokretne stvari Komore
– druga imovinska prava

Čl. 15

Komora može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Komore, u skladu sa zakonom.
Društvena i financijska godina podudaraju se s kalendarskom godinom.

VII. UČLANJENJE, ISTUPANJE, ISKLJUČENJE ČLANOVA I STEGOVNI POSTUPAK

Čl. 16

U Komoru se mogu kao redovan član učlaniti:

– talijanska trgovačka društva;
– hrvatska trgovačka društva;
– neprofitne organizacije;
– svaka talijanska, hrvatska ili strana osoba, fizička ili pravna, javna ili privatna, aktivna u gospodarsko-komercijalnoj razmjeni između Republike Italije i Republike Hrvatske.

U Komoru će biti prihvaćene samo pouzdana i poznata trgovačka društva koje su stekle dobru reputaciju poštenim i korektnim poslovnim odnosima, koje imaju etičke vrijednosti, koja su u skladu sa zakonom i djeluju u skladu s najboljim međunarodnim praksama i primjenjivim zakonima, uključujući antikorupcijske zakone.

Budući član podnosi pisani zahtjev za pristupanje Upravnom vijeću koje odlučuje o pristupanju u Komoru tijekom prvog idućeg sastanka.

Svaki novi član mora biti pisano obaviješten o odluci Upravnog vijeća o članstvu nakon čega je dužan uplatiti godišnju članarinu u roku od 30 dana, nakon čega se upisuje u Registar članova Komore.

Svaki novi član dobiva zahtjev za uplatu godišnje članarine koja se mora platiti u roku od 30 dana.

Čl. 17

Svaka članica Komore u bilo kojem trenutku može odlučiti o istupanju iz Komore te je obvezna pisano obavijestiti Generalnog tajnika Komore. Član koji podnese ostavku iz Komore dužan je platiti sve svoje obveze prema istoj.

Upravno vijeće Komore donosi odluku o isključenju člana iz Komore u slučaju da član:

– ne plaća članarinu u skladu s odredbama Statuta, odnosno do kraja tekuće godine;
– djeluje protivno odredbama Statuta;
– otežava ili onemogućuje postizanje ciljeva ili ispunjenje svrhe Komore;
– namjerno ili grubom nepažnjom uzrokuje štetu Komori;
– ne ispunjava redovite dužnosti prema Komori propisane Statutom, Etičkim kodeksom ili Zakonom.

Svaki član Komore može podnijeti pisanu pritužbu Upravnom vijeću u kojem se navodi postojanje tih razloga i zatražiti pokretanje stegovnog postupka protiv drugog člana. Upravno vijeće može pokrenuti postupak ukoliko smatra razloge opravdanima za početak stegovnog postupka.

Upravno vijeće, ako smatra da je zahtjev za početak stegovnog postupka osnovan te nakon što zatraže mišljenje Komisije za članstvo, uključit će ovu stavku na dnevni red za prvi sljedeći sastanak vijeća.

Komisija za članstvo dužna je odgovoriti na gore navedeni zahtjev Upravnog vijeća u roku od 8 dana od dana podnesenog zahtjeva. U slučaju neuspjeha u roku, smatrat će se da se Komisija za članstvo slaže s početkom stegovnog postupka. Suglasnost Komisije za članstvo isključivo je savjetodavnog karaktera.

Prije donošenja odluke o pokretanju stegovnog postupka i prije nego što se prigovor šalje Komisiji za članstvo, Generalni tajnik mora proslijediti članu na kojega se navodni prekršaj odnosi, kopiju argumenata, u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana prijave navodnog kršenja.

Nakon što je zaprimljen odgovor ili je istekao rok od 15 dana bez primanja odgovora, a nakon pribavljanja mišljenja Komisije za članstvo, Upravno vijeće će odlučiti o početku stegovnog postupka. Upravno vijeće donosi odluku po ovom pitanju većinom glasova.

Stegovna odgovornost članova Komore određuje se u stegovnom postupku od strane stegovne komisije imenovane ad hoc od strane predsjednika Upravnog vijeća, a čine ga 3 člana, od kojih je jedan voditelj pravnih poslova.

Stegovna komisija provodi stegovni postupak i proglašava stegovne sankcije. Stegovni postupak određuje okolnosti koje dovode do kršenje obveza i odgovornosti koje proizlaze iz članstva u Komori i štetu koja je prouzročena Komori. Stegovni postupak uređuje se prema Pravilniku o stegovnom postupku kojeg donosi Upravno vijeće.

Kada se utvrdi kršenje obveza i odgovornosti iz članstva, mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere:

1. upozorenje,
2. isključenje iz Komore, ili
3. suspenzija u slučaju kaznenog postupka protiv člana Komore, do konačne odluke u kaznenom postupku.

Protiv odluke donesene u stegovnom postupku moguće je podnijeti žalbu Skupštini Komore u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Komore o isključenju je konačna.

VIII. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Čl. 18

Članovi imaju pravo:

– koristiti usluge Komore predviđene ovim Statutom;
– plaćati članarine za tekuću godinu;
– baviti se aktivnostima Komore;
– čuvati i podizati ugled Komore;
– čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obaveze;
– pravo na aktivno i pasivno sudjelovanje i preko svojih predstavnika sudjeluju u upravljanju Komorom;
– istupiti iz Komore.

Čl. 19

Članovi imaju obveze i odgovornost:

– plaćati godišnju članarinu;
– poštivati odredbe Statuta i postupati u skladu s istim;
– zaštititi i promicati ugled Komore;
– voditi brigu o vlasništvu i izvršavati sve obveze;
– sudjelovati u upravljanju djelatnostima putem svojih predstavnika;
– ispunjavati obveze preuzete ovim aktom i odlukama tijela Komore.

IX. TIJELA KOMORE

Čl. 20

Tijela Komore su:

– Skupština,
– Upravno vijeće,
– Predsjednik,
– Potpredsjednici,
– Generalni tajnik,
– Vijeće revizora,
– Voditelj pravnih poslova.

S izuzetkom Generalnog tajnika i Voditelja pravnih poslova, svi su članovi isključivo volonterski.

Veleposlanik Talijanske Republike u Zagrebu, voditelj gospodarskog ureda Veleposlanstva u Zagrebu i direktor Ureda ICE u Zagrebu, Agencije za promociju u inozemstvu i internacionalizaciju poslovanja, pozvani su na sve sastanke Skupštine i Upravnog vijeća.

Skupština, predsjednik i Upravno vijeće, mogu osnovati stalna ili privremena povjerenstva ili druga tijela rada. Odluka o osnivanju povjerenstva određena je njegovim sastavom, odgovornošću i djelokrugom.

Čl. 21

SKUPŠTINA

Skupština članova je najviše je tijelo Komore.

Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna.

Predsjednik Komore saziva redovitu sjednicu jednom godišnje na vlastitu inicijativu. Na skupštini sudjeluju svi redovni poslovno sposobni članovi Komore te predstavnik pravne osobe članice Komore kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije potpisan drugačiji uvjet imenovanja.

Skupština se saziva u pisanim putem, preporučenom poštom, faksom ili e-poštom najmanje osam dana prije datuma sazivanja.

U odluci o sazivanju sjednice Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Upravno vijeće, Vijeće revizora te najmanje 1/3 članova Komore.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine, predlagatelji su dužni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ukoliko je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Komore, Skupštinu Komore saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Komore, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Komore.

Da bi se donijele pravovaljane odluke, najmanje 50% članova Komore mora biti prisutno. Ukoliko u zakazano vrijeme za održavanje Skupštine nema potrebnog kvoruma, Skupština se odgađa za 60 minuta i tada sjednica Skupštine može započeti s radom ako je nazočno 20% članova Skupštine.

Valjano sastavljena Skupština imenuje zapisničara i jednog ili dva ovjerovitelja.

Zapisnik sa sjednice Skupštine sastavljen je posebnim izvješćem koje mora potpisati predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj, a dostavlja na odobrenje na prvom sljedećem sazivu Skupštine.

Odluke Skupštine donose se, osim kada je izričito drugačije određeno, većinom glasova nazočnih članova.

Na svakom glasovanju Skupština donosi odluku o javnom ili tajnom glasovanju.

Nadležnosti Skupštine su:

– utvrđuje politiku rada Komore;
– usvaja Statut Komore i njegove izmjene i dopune;
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
– usvaja godišnje financijsko izvješće;
– donosi druge akte i odluke važne za rad Komore;
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti;
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Komore;
– bira i razrješava članove Upravnog vijeća i Vijeća revizora;
– odlučuje o odabiru počasnog predsjednika;
– bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu;
– imenuje i opoziva likvidatora Komore;
– daje smjernice za rad Komore;
– odlučuje o žalbama članova na odluke stegovne komisije iz Komore;
– odlučuje o prestanku rada Komore i raspodjeli preostale imovine Komore;
– donosi odluke o statutarnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Komore);
– donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika;
– odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Komore.

Čl. 22

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće se sastoji od najmanje 3 a najviše 14 članova.

Upravno vijeće, na prvoj sjednici, bira između svojih članova predsjednika Komore, koji je također i predsjednik Vijeća, kao i dva potpredsjednika Komore.

Mandat Upravnog vijeća traje tri godine, koji se može obnoviti najviše za tri uzastopna mandata.

Poziv za održavanje sjednice Upravnog vijeća obavezno se dostavlja članovima Upravnog vijeća najmanje pet dana prije održavanja sjednice Upravnog vijeća, s navođenjem dnevnog reda, datumom, vremenom i mjestom održavanja sjednice preporučenim pismom, faksom ili e-poštom. Sjednice Upravnog vijeća mogu se održati i elektroničkim putem.

Za valjanost Upravnog vijeća, mora biti nazočna najmanje polovica plus jedan član, a odluke donosi većina prisutnih članova Upravnog vijeća. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika Komore.

Glasanje se obično odvija javno po principu jedan član jedan glas, a na zahtjev pojedinačnog vijećnika usvaja se tajni glasački listić.

Upravno vijeće :

– predlaže Skupštini financijska izvješća i poslovni plan;
– odlučuje, na prvom sastanku, o isključenju ili ponovnom uključenju članova;
– upućuje članovima poziv za isticanje kandidature za članove Vijeća revizora;
– imenuje Predsjednika, Potpredsjednike, Generalnog tajnika i Voditelja pravnih poslova.

Na sastanku Upravnog vijeća vodi se zapisnik, te je isti potpisan od strane predsjednika i zapisničara, a usvaja se na početku svakog sastanka Upravnog vijeća. Zapisnik se čuva u sjedištu Komore.

Upravno vijeće, dužno je, u roku od 60 dana od usvajanja poslati nadležnom Ministarstvu Republike Italije i Udruzi talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu:

– kopiju proračuna, procjene i bilance, uz izvješće Vijeća revizora;
– popis članova s promjenama iz prethodne godine;
– izvješće o aktivnostima provedenim u prethodnoj godini i postignutim rezultatima;
– izvješće o novim planiranim aktivnostima;
– popis članova Upravnog tijela Komore.

Čl. 23

Veleposlanik Talijanske Republike u Zagrebu je Počasni Predsjednik Komore od početka preuzimanja dužnosti u Republici Hrvatskoj pa do kraja svog mandata. Počasni predsjednik ne može biti biran na druge dužnosti niti glasovati tijekom sjednica Skupštine ili Upravnog vijeća.

Čl. 24

PREDSJEDNIK

Predsjednik Komore je i predsjednik Upravnog vijeća Komore.

Predsjednika Komore biraju članovi Upravnog vijeća na mandat od tri godine.

Predsjednik:

– zastupa Komoru,
– saziva Skupštinu Komore,
– rukovodi radom Skupštine Komore,
– vodi poslove Komore sukladno odlukama Skupštine,
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Komore;
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Komore;
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Komore;
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

Predsjednik zastupa i predstavlja kao pravni zastupnik Komoru, individualno bez ograničenja u nacionalnoj i međunarodnoj trgovini, predsjedava Skupštinom i Upravnim vijećem.

Čl. 25

POTPREDSJEDNICI

Dva potpredsjednika bira Upravno vijeće među svojim članovima apsolutnom većinom glasova.

Mandat potpredsjednika je tri godine.

U slučaju spriječenosti predsjednika, potpredsjednici ga zamjenjuju u svim zadaćama.

Čl. 26

VIJEĆE REVIZORA
Vijeće revizora čine 3 člana po mogućnosti izabrana među stručnjacima u području revizije.

Vijeće revizora ima zadatak pregledati računovodstvene knjige, sastavljati financijska izvješća koja se podnose na odobrenje Skupštini članova, kao i kontrolirati uspješnost rada Komore.

Vijeće revizora bira se na mandat od tri godine od strane Skupštine tajnim glasovanjem.

Vijeće revizora održava se po potrebi, a najmanje jednom u godini dana. Vijeće revizora punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Vijeća revizora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Čl. 27

GENERALNI TAJNIK

Generalnom tajniku dodijeljeno je upravljanje radom Komore; on sudjeluje na svim sjednicama Komore, s izuzetkom revizorskog Vijeća i slučajeva u kojima bi predsjednik smatrao da je sudjelovanje Generalnog tajnika u sukobu s temom o kojoj će se raspravljati na sastanku.

Generalni tajnik je šef osoblja Komore i može predložiti Upravnom vijeću zapošljavanje ili razrješenje osoblja.

Generalni tajnik Komore predstavlja Komoru, pojedinačno, bez ograničenja u pravnom prometu.

U obavljanju administrativnih poslova, unutar Programa aktivnosti i proračunskih vrijednosti koje su odobrile Komisije i Upravno vijeće, Generalni tajnik ima pravo samostalnog potpisa. Svi akti generalnog tajnika moraju biti prijavljeni i provjereni od strane Upravnog vijeća. Generalni tajnik ne smije biti kazneno gonjen, niti se protiv njega vodi kazneni postupak, kako u Republici Hrvatskoj, u Republici Italiji, tako i u inozemstvu.

Upravno vijeće bira Generalnog tajnika Komore apsolutnom većinom glasova. Mandat generalnog tajnika je tri godine i može biti ponovno izabran.

Čl. 28

VODITELJ PRAVNIH POSLOVA

Voditelja pravnih poslova bira i razrješuje Upravno vijeće većinom glasova, između stručnjaka u odvjetničkoj praksi koji imaju talijansko-hrvatsko iskustvo iz područja prava trgovačkih društava, poreznog prava i poslovnog prava, na mandatno razdoblje od tri godine.

Nadležnosti Voditelja pravnih poslova su:

– obavljanje pravnih poslova u Komori,
– sudjelovanje na sastancima Upravnog vijeća i Skupštini Komore,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

Čl. 29

KOMISIJA ZA ČLANSTVO

Upravno vijeće imenuje Komisiju za članstvo sastavljenu od najmanje dva člana, koja donosi odluke o upisu novih članova. O odlukama se izvješćuje Upravno vijeće izvještava na svakom sljedećem sastanku. Komisija za članstvo također ima zadatak razraditi politiku članarina, kriterije učlanjivanja, ekonomske politike i praćenje postojećih članova kako bi se maksimiziralo zadržavanje postojećih članova i stjecalo nove članove.

Svaki od prethodnih prijedloga mora biti dostavljen Upravnom vijeću na odobrenje.

Čl. 30

KOMISIJA ZA PROJEKTE I AKTIVNOSTI

Komisiju za projekte i aktivnosti imenuje i opoziva Upravno vijeće kako bi predsjedala organizacijom aktivnosti i projekata Komore, kao što su sajmovi, seminari, B2B događaji, gala događaji itd.

Komisija za projekte sastoji se od najmanje dva člana Upravnog vijeća. Prijedlozi koji se odnose na svaku aktivnost Komore, ocjenjuje prvo Komisija za projekte, a zatim ih odobrava Upravno vijeće.

Komisija za projekte provjerava i podnosi plan aktivnosti Komore na odobrenje.

Čl. 31

KOMISIJA ZA SPONZORSTVA I DOPRINOSE

Komisiju za sponzorstva i doprinose imenuje Upravno vijeće kako bi predsjedala organizacijom sponzorskih aktivnosti i dobivanjem nepovratnih doprinosa iz Europske unije, vlada, regija i općina.

Komisija za sponzorstva i doprinose sastoji se od najmanje dva člana Upravnog vijeća. Prijedlozi koji se odnose na sponzorstva i doprinose, najprije ocjenjuje Komisija za sponzorstva i doprinose, a zatim ih odobrava Upravno vijeće.

Komisija za sponzorstva i doprinose podnosi Upravnom vijeću periodična izvješća o dostupnim doprinosima i mogućim sponzorstvima.

Čl. 32

KOMISIJA ZA FINANCIJE

Komisija za financije sastoji se od predsjednika Komore i dva potpredsjednika. Komisija za financije povremeno surađuje s predsjednikom Vijeća revizora radi analize ekonomske i financijske situacije Komore i radi procjene budžeta i proračuna Komore.

Analiza Komisije za financije redovito izvješćuje Upravno vijeće kako bi se odobrila financijska izvješća, proračun i periodična financijska ekonomska situacija (također i buduća).

X. ZASTUPANJE KOMORE

Čl. 33

Zakonski zastupnici Komore su Predsjednik i Generalni tajnik koji pojedinačno zastupaju Komoru, bez ograničenja. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Komore.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA KOMORE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KOMORE

Čl. 34

Komora može prestati s radom na temelju odluke Skupštine, koja se mora donijeti kvalificiranom većinom od tri četvrtine prisutnih članova Skupštine Komore.
U slučaju prestanka postojanja Komore, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Komore.
Likvidator zastupa Komoru u postupku likvidacije i te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Komore do okončanja postupka likvidacije i brisanja Komore iz Registra udruga.
Likvidatora imenuje i opoziva Skupština Komore.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 35

Članovi koji predstavljaju najmanje 10% mogu podnijeti Skupštini izmjene i dopune ovog Statuta.

Zahtjevi za izmjene i dopune moraju se podnijeti u pisanom obliku.

Da bi bile valjane, odluke Skupštine o tom pitanju moraju biti izglasane od najmanje dvije trećine članova nazočnih na sjednici Skupštine Komore.

Članovi koji ne prihvaćaju izmjene ili dopune Statuta imaju pravo istupa iz Komore.

Član koji istupa iz Komore oslobođen je svake odgovornosti koja proizlazi iz pripadnosti Komori na dan podnošenja ostavke koja se mora podnijeti pismenim putem.

Čl. 36

Danom podnošenja ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj od dana 24. rujna 2015. i 1. prosinca 2017., osim odredaba članaka 25. stavka 2., članka 32., članka 37. stavka 2., članka 38. , članka 40. i članka 43., koji ostaju na snazi do isteka mandata tijela upravljanja Udrugom izabranih na mandatno razdoblje od 2018. do 2020.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 13. prosinca 2018.

Statut Talijansko hrvatske gospodarske komore

Etički kodeks

TALIJANSKO HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA nezavisna je, neprofitna, nevladina organizacija.

Komora ima za cilj biti vodeće poslovno udruženje koje doprinosi jačem i konkurentnijem poslovnom okolišu u Hrvatskoj i jačanju suradnje između Italije i Hrvatske.

THGK daje podršku poslovima koji se vode na etički i ispravan način uvažavajući u potpunosti sve zakone i propise vodeći se apsolutnom korektnošću i profesionalnom etikom.

THGK, upravni odbor i članovi smatraju da je poslovna etika preduvjet za uspješno poslovanje.

U tu je svrhu THGK sastavio ovaj etički kodeks. Kodeksom se moraju služiti svi članovi THGK u svakom vidu svojih aktivnosti i on služi kao primjer etičkih poslovnih praksi koje njegovi članovi moraju poštivati.

I. OPĆA NAČELA

THGK ima za cilj razvijati i promicati suradnju između svojih članica te javnih i privatnih tijela, kao i davati podršku i štititi interese svojih članova. THGK podržava i štiti interese svojih članova te od njih zahtijeva poštivanje svih važećih zakona i propisa.

Članovi THGK uključivat će se samo u poštene poslovne prakse i neće ni nuditi ni prihvatiti bilo koji oblik mita ili nedoličnog utjecaja u svom poslovanju.

Od članova THGK zahtijeva se poštivanje načela transparentnosti, pouzdanosti i cjelovitosti u njihovim svakodnevnim aktivnostima na način da se suzdržavaju od davanja lažnih ili zavaravajućih informacija te pošteno predstavljaju sebe same u pregovorima i ispunjavaju svoje obveze, kao i samu Komoru, primjerice ugovorne, porezne te sve ostale zakonske obveze.

II. UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora THGK se obvezuju za vrijeme mandata na koji su izabrani od strane Skupštine, vršiti dužnosti u interesu THGK u skladu sa zakonom i Statutom THGK.

Članovi Upravnog odbora dužni su redovito održavati sastanke te informirati članove o poduzetim radnjama.

Članovi Upravnog odbora dužni su podnijeti ostavku na funkciju ukoliko nisu u mogućnosti odgovarajuće izvršavati dužnost na koju su izabrani.

Upravni odbor može predložiti Skupštini opoziv člana Upravnog odbora koji uzastopno i bez obrazloženja ne prisustvuje radu Upravnog odbora ili istu dužnost ne obnaša prema dogovorenim načelima i Statutu THGK.

III. ČLANOVI

THGK promiče transparentnost i komunikaciju između članova u skladu s lokalnim i međunarodnim zakonima i propisima. Interesi svih članova promiču se i štite odbacivanjem svakog pojedinačnog interesa u korist zajedničkog interesa.

THGK potiče redovito sudjelovanje svojih predstavnika u aktivnostima Udruge u skladu s pravom svakog člana na pojašnjenje, svoje mišljenje i prijedloge.

Članovi THGK dužni su odmah informirati Upravni odbor Udruge o bilo kojoj situaciji koja može utjecati na poslovanje i odnos s ostalim članovima i /ili s THGK.

Svi članovi su dužni prijaviti eventualne sukobe među članovima kako bi se odmah pronašlo najpovoljnije rješenje potencijalnih sporova.

IV. KLIJENTI I TREĆE STRANKE

Članovi THGK dužni su poštivati načela nepristranosti i nediskriminacije u svojim odnosima s klijentima. Dužni su odmah reagirati na upite i zahtjeve klijenata te pravovremeno isporučivati proizvode, usluge i plaćanja izbjegavajući bilo koji oblik nezakonitog ili nepoštenog ponašanja.

Članovi THGK odabiru dobavljače ili druge pod ugovaratelje na temelju načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja.

V. VLADA I LOKALNA SAMOUPRAVA

U odnosima članova THGK s vladinim institucijama, dužnosnicima i službenicima na nacionalnoj i lokalnoj razini, potrebno je poštivati najviše zakonske i etičke standarde.

Strogo je zabranjen svaki oblik ponude, obećanja, poklona ili dozvole za bilo što u cilju neprimjerenog utjecaja na vladine institucije, organizacije, dužnosnike ili zaposlenike.

VI. ZAPOSLENICI

Članovi THGK trebaju osigurati svojim djelatnicima siguran i zdrav radni okoliš. Takav okoliš uključuje: pravedan odnos prema svakom djelatniku na temelju radnog učinka, bez obzira na rasnu pripadnost, spol, vjeru, nacionalnost te spolnu ili političku orijentaciju; nedopuštanje bilo kojeg oblika ugrožavanja ili diskriminacije; obrazovanje zaposlenika, osposobljavanje, planiranje karijere i razvoj.

VII. ZAJEDNICA

Od članova THGK se očekuje da djeluju odgovorno i daju pozitivan doprinos unutar zajednica u kojima obavljaju poslovanje. Doprinos zajednicama može se odražavati putem promicanja i potpore obrazovanju, zdravlju, kulturi, sportu, dobrotvornim ili drugim neprofitnim aktivnostima.

VIII. SANKCIJE

Članovi THGK dužni su se pridržavati pravila ovog etičkog kodeksa.
Svako nepoštivanje ovog etičkog kodeksa iznosi se pred Upravni odbor, koji donosi odluku o sankcijama i potencijalnom isključenju iz THGK.

ETIČKI KODEKS THGK